Vicinia (Latijns veur buurt) altied un gezellige vekansie aofsleeter vaan 't jaor... aoch hei zien de Mineurs vaan de partij.

© 2019 by CV de Mineurs