De Mineurs bewake vaan houdsher neet allein de stad

meh aoch eur privacy!.

Hei kint geer uzze privacy verklaoring naoleze. Neum der de aondach veur!

© 2019 by CV de Mineurs